ประชุมร่วมกับสภาเยาวชนจังหวัดตราด

วันที่ 18 มีนาคม 2552 สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯ ประชุมงานด้านเยาวชน ร่วมกับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด และสภาเยาวชนจังหวัดตราด

วัตถุประสงค์: เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด เพื่อให้การสนับสนุนการทำงานด้านเยาวชน โดยเริ่มจากสภาเยาวชนจังหวัด และเครือข่ายเยาวชนคนดีศรีเมืองตราด ที่สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวฯเป็นที่ปรึกษา